KOK659SB - KOKOMO GREEN CATHEDRAL STARBURST Small 8" x 12